ჩვენი საიტები
GE

კი ევროპას! არა რუსულ კანონს!

კი ევროპას! არა რუსულ კანონს!

რისთვის იღებს საქართველოს ხელისუფლება საგარეო დახმარებას?

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტმა მხოლოდ 2024 წელს საგარეო წყაროებიდან გრანტების სახით უნდა მიიღოს 266 მილიონი ლარი.

იხილეთ კანონი „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“, მუხლი 5, https://matsne.gov.ge/document/view/6020661?publication=0

ხელისუფლების მიერ საგარეო დახმარების მიღება დასაშვებია, ხოლო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის „უცხოური ძალების ინტერესების გატარებაა“?

 

#კიევროპას

#არარუსულკანონს

გაზიარება